/Primii paşi în exercitarea funcţiei de grefier

Primii paşi în exercitarea funcţiei de grefier

Profesia de grefier este reglementată prin Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar din instanțe şi parchete, cu modificările ulterioare şi prin Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Legea nr. 567/2004 precizează că personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din:

 • grefieri (de ședință);
 • grefieri statisticieni;
 • grefieri documentariști;
 • grefieri arhivari;
 • grefieri registratori;
 • specialişti IT.

Grefierul întocmește numeroase acte procedurale, contribuind în mod semnificativ la soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Astfel, grefierul are următoarele atribuții:

 • participă la ședințele de judecată;
 • întocmește conceptele pentru citarea părților din proces;
 • întocmește actele de procedură dispuse de completul de judecată;
 • completează borderourile și predă corespondența pentru expediere;
 • completează condica ședințelor de judecată, în care se trec dosarele din ședința respectivă;
 • comunică hotărârile judecătorești în termenul prevăzut de lege;
 • tehnoredactează hotărârile judecătorești și alte lucrări repartizate de conducerea instanței;
 • transcrie înregistrările audio sau stenogramele ședințelor de judecată, în condițiile legii.

Cele mai importante atribuții ale grefierilor care își desfășoară activitatea în cadrul parchetelor, se referă la:

 • în cadrul compartimentului registratură, înregistrarea corespondenței adresate parchetelor, a sesizărilor penale și a celorlalte plângeri, cereri, sesizări și memorii ale cetățenilor;
 • înregistrarea, predarea ori expedierea lucrărilor, potrivit rezoluției, după efectuarea mențiunilor de scădere și de închidere a pozițiilor;
 • redactarea actelor procedurale și procesuale, precum și a situațiilor dispuse în dosar, de netrimitere și de trimitere în judecată;
 • orice alte activități în completarea activității desfășurate de procuror.

Poate fi numită în funcția de grefier persoana care îndeplinește următoarele condiții :

 1.  are cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
 2.  nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;
 3.  cunoaște limba română;
 4.  este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției;
 5.  are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.
 6.  este absolventă a Școlii Naționale de Grefieri.

Recrutarea în vederea ocupării funcției de grefier se realizează, de regulă, prin Școala Națională de Grefieri.

Concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri se organizează anual, la nivel național, de către S.N.G. (Școala Națională de Grefieri), sub coordonarea C.S.M. (Consiliului Superior al Magistraturii).

Cursurile Şcolii Naționale de Grefieri durează 6 luni pentru candidații cu studii superioare în domeniul juridic şi un an pentru cei fără studii superioare. Concursul se desfășoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii.

Modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere se stabilește prin regulament, aprobat de C.S.M.

Examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe practice eliminatorii, de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere, precum și a unei probe scrise la următoarele discipline, indiferent de durata studiilor: procedură penalăprocedură civilă; organizare judiciară.

Promovarea în funcții de conducere se face prin concurs de verificare a pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale candidaților.

Funcția de grefier este incompatibilă cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământ, în condițiile legii.


Editor:  Ruxandra Iorga

 

Legislaţie relevantă S.N.G.