10

Noutățile legislative ale lunii februarie, în domeniul financiar

1. Modificare procedură lista debitori

Se emite OPANAF 590/2017 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 din 31.01.2017)  în aplicarea prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală. Potrivit acestui articol, organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Conform modificărilor survenite, nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil (anterior era 100.000 lei);

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu (anterior era 50.000 lei);

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (anterior era 10.000 lei);

2. Noul decont de TVA

Prin ordinul 591/2017 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 94 din 01.02.2017) se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată publicat în Monitorul Oficial nr. 94/2017.

Noul decont se folosește pentru declararea obligațiilor începând cu prima perioadă fiscală a anului 2017. Acesta cuprinde noua cotă de TVA de 19%, precum si regimul special pentru agricultori.

3. Modificarea declarației VIES 390

Se emite OPANAF 592/2017 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 31.01.2017) prin care se aduc câteva modificări Declarației 390 VIES. Prin formularul actual se oferă posibilitatea celor care aplică regimul special de TVA pentru agricultori să declare tranzacțiile intracomunitare.

Noul format se folosește pentru declararea obligațiilor începând cu prima perioadă fiscală a anului 2017.

4. Criterii de condiționare a înregistrării în scopuri de TVA

Prin OPANAF 605/2017 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 01.02.2017) se stabilesc criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și se detaliază Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin.(2) lit. e), precum și Procedura de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11), lit. h) din Codul fiscal pentru societățile comerciale.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin.  (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit.c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 39/2015, cu modificările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut.

Acest ordin a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2017.

5. Norme privind depunerea bilanțurilor

Prin OMFP 166/2017 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86 din 31.01.2017) se aduc o serie de precizări privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

6. Modificări la vectorul fiscal

Prin OPANAF 511/2017 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 110 din 09.02.2017) a fost introdus în vectorul fiscal „impozitul specific unor activităţi” şi au fost modificate formatele şi instrucţiunile de completare ale următoarelor declaraţii de înregistrare fiscală:

a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010);

b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015);

c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030).

7. Aprobarea procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale

În Monitorul Oficial nr. 108/08.02.2017 a fost publicat Ordinul nr. 164/2017 pentru aprobarea procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale.

Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată se aplică în următoarele situaţii:

a) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;

b) în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;

c) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită.

Îndreptarea se face în baza unei cereri de îndreptare a erorilor din documentele de plată. Cererea se va depune la organul fiscal compentent şi va cuprinde următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

c) modul în care va fi reconsiderată această plată;

d) numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;

e) numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;

f) suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;

g) data plăţii.

La cerere se vor anexa următoarele documente:

a) copia ordinului de plată;

b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;

c) copii de pe titlurile de creanţă;

d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

În urma depunerii documentaţiei la organul fiscal competent, acesta va analiza solicitarea, urmând ca cererea fie să se abrobe şi să se efectueze corecţiile necesare fie să se respingă.

Prevederile ordinului au intrat în vigoare la data de 8 februarie 2017.

8. Procedura de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

În Monitorul Oficial nr. 65/26.01.2017 a fost publicat Ordinul nr. 3.697/2016 pentru aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutul formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Procedura se aplică persoanele fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară;

b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;

c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână;

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute mai sus depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (formular 603), însoţită de următoarele documente justificative care atestă faptul că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute mai sus:

a) Document portabil A1;

b) TR/R1 – Formular privind legislaţia aplicabilă;

c) PM/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;

d) MD/RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

Avocatnet.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *