Primii pași în exercitarea profesiei de EXECUTOR JUDECATORESC

Primii paşi în exercitarea funcţiei de executor judecătoresc

Profesia de executor judecătoresc este reglementată de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare.

Executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, precum şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.

Astfel că, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedură;
 • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Civilă;
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă;
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
 • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Executor judecătoresc poate fi persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. are capacitatea deplină de exerciţiu;
 3. este licenţiată în drept;
 4. nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
 5. cunoaşte limba română;
 6. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

Pentru obținerea funcției de executor judecătoresc, candidatul trebuie să fi îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecătoresc stagiar, iar apoi să promoveze examenul de definitivat.

Periodic, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești organizează un concurs de admitere în profesia de executor judecătoresc stagiar.

Totodată, funcția de executor judecătoresc poate fi obţinută şi de către candidatul care a exercitat timp de 3 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie.

Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat, cu condiţia să fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin.

Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc şi examenul de definitivat se vor desfăşura în faţa unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai U.N.E.J. (Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti), ai Ministerului Justiţiei şi cadre didactice din învăţământul superior de specialitate.

Exercitarea funcţiei de executor judecătoresc este incompatibilă cu:

 • activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptând activitatea didactică universitară, activitatea artistică, literară şi publicistică;
 • calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judeţene sau locale, pe durata mandatului;
 • desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
 • calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comandidat în societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni, administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, preşedinte al unui consiliu de administraţie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societăţi pe acţiuni, administrator al unei societăţi profesionale.

Editor:  Ruxandra Iorga

http://www.executori.ro/EXAMENE/arhiva_examene.aspx

http://www.executori.ro/Legislatie/Regulament.aspx

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *